Call for research proposals on the subject of End of Life

Minerva Center for Interdisciplinary Study of the End-of-Life invites researchers to submit research proposals on the subject of End of Life

11 January 2021

קול קורא למענקי מחקר בנושא סוף החיים

 

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים מזמין חוקרים להגיש הצעות למענקי מחקר בנושא סוף החיים. המרכז יעניק מספר מלגות בגובה של עד 30,000 ₪ להצעות שייבחרו. המענק מיועד למימון מחקר שתוצאותיו יניבו כתיבת מאמר אקדמי. המענק יכול לשמש למימון עוזרי מחקר, ניתוחי נתונים (סטטיסטיים/איכותניים) , הוצאות עריכה ותרגום, חומרים למחקר ונסיעות לצורך המחקר. המענק לא ישמש לצורך נסיעות לחו"ל והוצאות עבור תקורה.

המחקר וכתיבת המאמר יסתיימו בתוך שנה מזמן ההודעה על קבלת המחקר. במאמר שיוגש לפרסום יש לאזכר את קבלת מענק המחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים. מחצית מסכום המענק תוענק בראשית תקופת המחקר והמחצית השנייה תוענק עם סיום המחקר והצגת טיוטת המאמר בפני צוות המרכז.

חצי שנה לאחר מועד ההודעה על הזכייה במענק, יש להגיש דו"ח ביניים על ההתקדמות במחקר.

החוקר/ת אחראי/ת להשגת הסכמה בכתב לביצוע המחקר מהממונה בשדה המחקר, וכן להשגת אישורי ועדת אתיקה מוסדית ו/או הלסינקי. אישורים אלה יצורפו לדו"ח הביניים.

מאמרים שכבר זכו למימון מטעם מרכז מינרבה אינם זכאים למימון נוסף, אך החוקרים מוזמנים להגיש בקשה למחקר חדש.

על הפניות לכלול:

 • תקציר פרויקט המחקר (עד שני עמודים ברווח כפול בקובץ Word) כולל:
  • שם המחקר ושם החוקר/ת או שמות החוקרים והמוסדות אליהם הם שייכים
  • רקע מדעי
  • שאלת המחקר ומטרותיו
  • שיטות ושדה מחקר, כולל כלי ההערכה (שאלונים יש לצרף כנספח להגשה)
  • חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו
 • תקציב המחקר: בקשה מפורטת של התקציב הנדרש לביצוע הפרויקט, כולל לוחות זמנים. באם הפרויקט ממומן ממקורות נוספים, יש לציין זאת בהגשה ולפרט את הסכומים.
 • קורות חיים אקדמיים של החוקר/ת. אם מגישי ההצעה הם אנשי מקצוע בשטח – יש לציין מי יבצעו את המחקר/ההערכה בפרויקט.

 

יש להגיש את הבקשות עד לתאריך 01.03.2021

לשאלות ולהתייעצויות ניתן לפנות בדוא"ל minervaeol@tauex.tau.ac.il

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>