Call for research proposals on the subject of improving the wellbeing of people with dementia

Minerva Center for Interdisciplinary Study of the End-of-Life invites researchers to submit research proposals on the subject of improving the wellbeing of people with dementia

11 March 2020

The Minerva Center for Interdisciplinary Study of the End-of-Life awards research grants for studies on subject of improving the wellbeing of people with dementia.

קול קורא למענקי מחקר

בנושא שיפור רווחתם של אנשים עם דמנציה

מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים באוניברסיטת תל-אביב מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר לקבלת מענקי מחקר בנושא סוף החיים. המרכז יעניק מספר מענקי מחקר בגובה של עד 30,000 ₪ כ"א להצעות שתיבחרנה.

המענק מיועד למימון מחקר שיעסוק בשיפור הטיפול באנשים עם דמנציה ו/או שיפור רווחתם של אנשים עם דמנציה (עדיפות למחקרי התערבות), ותוצאותיו יניבו כתיבת מאמר אקדמי.

המחקר וכתיבת המאמר יסתיימו בתוך 15 חודשים ממועד ההודעה על קבלת המענק.

הגשת ההצעה וקבלת מענק המחקר כרוכות בהשתתפות קבועה בקבוצת המחקר של המרכז העוסקת בשיפור הטיפול באנשים עם דמנציה (כשני מפגשים בכל סמסטר).

מחצית מסכום המענק תוענק בראשית תקופת המחקר, והמחצית השנייה תוענק לאחר סיום המחקר והצגת טיוטת המאמר בפני קבוצת המחקר.

המענק יכול לשמש למימון שכר של עוזרי מחקר, ניתוחי נתונים (סטטיסטיים/ איכותניים), הוצאות עריכה ותרגום, חומרים למחקר ונסיעות לצורך המחקר.

חצי שנה לאחר מועד ההודעה על הזכייה במענק, יש להגיש דו"ח ביניים על ההתקדמות במחקר.

החוקר/ת אחראי/ת להשגת הסכמה בכתב לביצוע המחקר מהממונה בשדה המחקר, וכן להשגת אישורי ועדת אתיקה מוסדית ו/או הלסינקי. אישורים אלה יצורפו לדו"ח הביניים.

במאמר שיוגש לפרסום יש לאזכר את קבלת מענק המחקר מטעם מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים באוניברסיטת תל-אביב.

מחקרים שזכו בעבר למימון מטעם המרכז אינם זכאים למימון נוסף, אך החוקרים מוזמנים להגיש בקשה למחקר חדש.

יש להגיש את הבקשה עד 29.3.2020, לכתובת  minervaeol@tauex.tau.ac.il

על הפניות לכלול:

תקציר פרויקט המחקר (עד שני עמודים ברווח כפול בקובץ Word) כולל:

שם המחקר ושם החוקר/ת או שמות החוקרים והמוסדות אליהם הם שייכים

רקע מדעי

שאלת המחקר ומטרותיו

שיטות ושדה מחקר, כולל כלי ההערכה (שאלונים יש לצרף כנספח להגשה)

חשיבות המחקר, חדשנותו ותרומתו

תקציב המחקר: בקשה מפורטת של התקציב הנדרש לביצוע הפרויקט, כולל לוחות זמנים. באם הפרויקט ממומן ממקורות נוספים, יש לציין זאת בהגשה ולפרט את הסכומים.

קורות חיים אקדמיים של החוקר/ת. אם מגישי ההצעה הם אנשי מקצוע בשטח – יש לציין מי יבצעו את המחקר/ההערכה בפרויקט.

לשאלות ולהתייעצויות ניתן לפנות בדוא"ל minervaeol@tauex.tau.ac.il

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained
here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>